Nieuwjaarsdrink cd&v senioren

Publicatiedatum

Auteur

Noella Jacobs

Deel dit artikel

Lees hier de toespraak van Eric Van Rompuy.

Ik wens jullie allen het allerbeste voor het nieuwe jaar. Op het persoonlijk vlak een goede gezondheid voor u en uw familie en nog een jaar vol activiteiten.

Wanneer men spreekt over ouderen dan is het vaak in termen van vergrijzingskosten, betaalbaarheid van pensioenen, groeiende uitgaven voor gezondheid en zorg. Vanaf een bepaalde leeftijd worden mensen herleid tot hun maatschappelijke kost.

Nochtans willen ouderen blijven participeren aan de samenleving via vrijwilligerswerk, in gezinsverband, in verenigingen, in buurtwerking en de arbeidsmarkt.30% van de Vlaamse bevolking is 60-plus. OUD IS NIET OUT was het leidthema van onze werking in 2022 en zal dit ook zijn in 2023 en de komende jaren.

We beleven beroerde tijden. De ene crisis volgt de andere op. Sinds het begin van deze eeuw zijn we terechtgekomen in een haast permanente crisis, een poly-crisis; de terroristische aanslagen, de bankencrisis, de klimaatcrisis, de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, als gevolg daarvan de energiecrisis met inflatiepercentages boven de 10%, economische terugval en koopkrachtverlies, ook de steeds weerkerende migratiecrisis.

We voelen aan dat we een tijd van transitie, overgang beleven zonder dat we weten waar naartoe? What next?

Door al deze evenementen is de samenleving grondig door elkaar geschut. Men spreekt van een existentiële crisis, een beschavingscrisis. We leven in een tijd van angst en radicale onzekerheid.

De vervreemding en individualisering nemen toe. ANDERS gaan leven wordt een realiteit. Vooral de digitale ontwikkelingen (versterkt door de coronacrisis) hebben onze leefgewoonten veranderd. Vooral vele ouderen hebben moeite om deze digitalisering te verwerken in hun dagelijks leven. Er dreigt een digitale kloof te ontstaan tussen de generaties. Bankloketten en bankautomaten sluiten, de afbouw van persoonlijke dienstverlening bij betaling van belastingen en administratieve formaliteiten neemt toe. Zelfs parkeren en shoppen vraagt digitale vaardigheden via gebruik van App’s.

We stevenen af op een NABIJHEIDSCRISIS waarbij burgers het gevoel hebben nergens nog terecht te kunnen. Dit leidt tot woede en wanhoop.

Internet, facebook, smartphone domineren ons dagelijkse manier van leven.

Communicatie gebeurt meer en meer via sociale media waar populisten met slogans en oneliners met succes de bevolking opjutten tegen de structuren.

 

We hebben vanochtend speciaal Chris TAES uitgenodigd die over deze problematiek vorig jaar een boeiend boek heeft geschreven: WIJ DENKEN WAT U ZEGT- de taal van het populisme.

Chris is al 40 jaar een vriend van mij nog ten tijde van de CVP-Jongeren toen hij hoofdredacteur was van ons blad Radikaal. Chris was een tijdlang nationaal secretaris van de CVP ten tijde van de voorzitters Johan Vanhecke / Mark Van Peel Hij was ook 18 jaar Burgemeester van Kortenberg en voorzitter van de provincieraad Vlaams-Brabant.

In zijn boek spreekt hij over de verharding en de ontmenselijking van de samenleving. Vele mensen zijn brutaler, agressiever, niet-verdraagzaam, individualistischer hierin opgejaagd door de sociale media die het zwart-wit denken en de polarisatie in de hand werken.

In de politiek spelen de populisten hierop in. Chris tracht in zijn boek de taal van deze populisten te ontrafelen en pleit voor een depolarisatie. Het antwoord is niet grijs maar kiezen voor kleur vanuit een duidelijk mensbeeld.

CD&V is in de jongste peilingen weggezakt tot beneden de 10%. De extremen gaan vooruit. In deze moeilijke crisistijden, waar het negativisme in de politiek en de samenleving de bovenhand halen, staan we voor de uitdaging een positieve boodschap te brengen die terug vertrouwen wekt bij de bevolking. Dit is een bijzonder moeilijke opgave want in de federale en Vlaamse regering heerst een groot wantrouwen tussen de partijen. De Wever zei onlangs nog dat hij CD&V “kapot” (sic) wil. Ongezien voor een partijvoorzitter die met deze partij in de Vlaamse meerderheid zit. Het populistisch taalgebruik bestaat dus ook in Vlaanderen.

 

Onze voorzitter Sammy Mahdi poogt onze partij opnieuw op de kaart te zetten niet met pakkende slogans of polariserende tweets maar met voldragen inhoudelijke standpunten die oplossingen brengen en hoop uitstralen.

Sammy wil hierbij de senioren betrekken. In een interview in HLN dit weekend zei hij: “Het maakt mij een beetje ongelukkig hoe we als samenleving omgaan met oudere mensen. Veel te vaak kijken we naar 65- plussers als mensen wier rol is uitgespeeld. We serveren ze af. Dag en bedankt. Die mensen willen nochtans dolgraag iets blijven doen en betekenen.”

In het kader van ons komend CD&V-congres in maart e.k. over gemeenschapsvorming heeft hij ons gevraagd actieve seniorenstandpunten in te brengen. Om te betrokkenheid te verhogen formuleerde hij een aanbeveling voor de partijraad om 20% van de plaatsen op de lijsten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen voor te behouden voor senioren. Inclusieve maatschappij voor senioren wordt op die manier geen holle slogan.

Op onze themadag van november vroegen we meer aandacht voor het ouderenbeleid. Ouderen willen niet herleid worden tot zorg, kosten en pensioenen. We hebben nog steeds een maatschappelijke meerwaarde. Mensen mogen geen vervaldatum hebben; daarom weg met de leeftijdsgrenzen. Waarom geraakt een 50-plusser niet terug op de arbeidsmarkt?

Mensen hebben recht tot op hoge leeftijd op een eigen woongelegenheid. In de programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen moet CD&V in heel Vlaanderen opkomen voor dit thema: het promoten van alternatieve woonvormen zoals aanleunwoningen, assistentiewoningen, meer- generatiewoningen, zorgwoningen. Hiervoor vragen we een aangepast wettelijk kader.

Er moeten ook meer middelen gaan naar buurtwerking en thuiszorg. Positief is dat de Vlaamse middelen voor thuiszorg tussen 2018-2022 gestegen zijn met 30%.

Verontrustend is wel het personeelsgebrek zowel voor de thuiszorg als voor de Woon-en Zorgcentra. 1 op 10 WZC neemt geen bewoners meer op omwille van personeelstekort. 1 op 5 overweegt een opnamestop. De coronaperiode met de vele overlijdens heeft het vertrouwen in de goede werking van een aantal WZC ondermijnd, vaak ten onrechte maar alleen mits meer zorgpersoneel kan dit wantrouwen worden getemperd.

Positief is wel dat de Vlaamse overheid de budgetten voor de wooncentra heeft verhoogd met 38% op 4 jaar tijd. De zorgbudgetten voor ouderen in de WZC met een laag inkomen worden extra verhoogd en er worden in 2023 energiepremies toegekend aan de WZC zodat de bewoners niet moeten opdraaien voor de verhoogde energiekosten. Dit is nodig want in 85% van de gevallen is het wettelijk pensioen van 1500 euro onvoldoende om een verblijf in een rustoord te betalen.

De Coronacrisis heeft in de samenleving veel negatieve gevoelens naar boven gebracht. De anderen, vooral de ouderen, werden vaak bekeken als potentiële en mogelijke besmetters. Er was vrees voor jobs, koopkracht en inperking van vrijheden. Het sociale leven kwam haast tot stilstand gedurende 2 jaar.

Anderzijds waren er ook positieve gevoelens. Velen hebben mekaar geholpen over de generaties heen. Ouderen hielpen de jongeren en omgekeerd. De solidariteit was ongezien groot. Dat was hartverwarmend.

Dit bleek ook bij de Kerstdagen waar de families na 3 jaar terug eens samen konden vieren.

Ondanks de individualisering ontdekt de hedendaagse mens dat hij niet kan overleven zonder de anderen, dat we mekaar nodig hebben.

In dat perspectief is het verschrikkelijk wat er deze maanden in Oekraïne gebeurt. Hopelijk brengt 2023 hier een oplossing maar de menselijke tol zal ondraagbaar hoog blijven. Oorlog in Europa is terug. Het is een clash tussen beschavingen. Democratie en vrede zijn geen verworvenheden meer.

Nieuws

cd&v senioren pleiten voor een betere en hogere financiering van de ouderenzorg

In de pers lazen we de jongste weken alarmerende berichten over de stijgende dagprijzen in de woonzorgcentra en de groeiende kloof tussen de gemiddelde pensioenen en de rusthuisfacturen...

Internationale dag van oudere personen

Vrije Tribune naar aanleiding van de Internationale Dag van Oudere Personen
op 1 oktober 2023.

Teveel kwetsbare mensen zonder energiepremie

Op donderdag 27 oktober keurde het parlement een nieuwe energiewet goed. Burgers met een elektriciteit- en gasaansluiting zullen voor november en december een premie krijgen van telkens 196 euro.