Samen met heel wat ouderenorganisaties ondertekenden we een brief die we bezorgen aan minister Wilmès.
U kan hierbij de brief vinden:
 
Brussel, 26 maart 2021. Betreft: Open brief aan mevrouw Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel en van de Federale Culturele InstellingenGeachte mevrouw Wilmès, mevrouw de Minister, Op 12 maart 2020 werd in de kamer gestemd over de resolutie met betrekking tot Een internationale conventie tegen leeftijdsdiscriminatie van ouderen, met een oproep om te ijveren voor en actief mee te werken aan de inhoudelijke uitwerking van een VN-conventie ter zake. Een conventie over discriminatie van ouderen biedt deze belangrijke groep in België en wereldwijd een steviger kader om volwaardig mee te participeren aan de samenleving en om zijn rechten te verdedigen. Deze resolutie werd met een grote meerderheid goedgekeurd in het parlement. Er werd bij de resolutie en tijdens een recente bespreking in de kamer verwezen naar de Open-Ended Working Group on Ageing in de VN, die tussen 29 maart en 1 april deze problematiek op de agenda heeft staan. Wij vernamen recent dat de politiek verantwoordelijken van België er voor kiezen om momenteel geen gehoor te geven aan deze resolutie. De vertegenwoordigers uit ons land gaan tijdens de discussies binnen de VN niet actief meewerken aan een nieuw VN-verdrag. Onze vertegenwoordigers oordelen blijkbaar dat de bestaande VN-instrumenten volstaan om tot een betere bescherming te komen van de rechten voor de oudere leeftijdsgroep. Dit betekent dat de federale regering de resolutie van het parlement naast zich neerlegt en kiest voor een aanpak die de ouderen weinig middelen aanbiedt om op te komen voor de rechten die ook vandaag nog onder druk staan. De COVID-19-pandemie heeft eens te meer aangetoond dat de rechten van ouderen in België en wereldwijd niet voldoende worden gewaarborgd met de huidige internationale instrumenten. Wereldwijd werden in de aanpak van de COVID-19-pandemie al te veel maatregelen genomen enkel op basis van leeftijd. Iets wat ook Unia in België vaststelde en meermaals heeft aangeklaagd. We vragen om rekening te houden met de oproepen van vele organisaties uit het maatschappelijk middenveld die de belangen van senioren verdedigen en die bij het parlement wel gehoor vonden. Er is meer aandacht nodig voor de specifieke noden van de ouderengroep, die de komende decennia zowel in België als wereldwijd een groeiende en belangrijke groep vormt in de samenleving. Door actief te ijveren voor een internationaal verdrag biedt u de ouderen in elk land instrumenten om op te komen voor een betere sociale bescherming en een volwaardige participatie in de samenleving. Daarom dringen wij er op aan dat de aanbevelingen van de resolutie alsnog worden meegenomen naar de vergadering van de VN Open-Ended Working Group on Ageing, die  
eind maart van start gaat. Op die manier kan België meewerken aan de erkenning van ouderen als volwaardige burgers met gelijkwaardige rechten die binnen het kader van een internationaal verdrag hun rechten gegarandeerd weten. Dit kader biedt hen instrumenten om op te komen voor wetgeving rond sociale bescherming en participatie, om te ijveren voor positieve maatregelen die de kwaliteit van leven ten goede komen. Kortom: om aandacht te vragen voor noden die, op tal van levensdomeinen, voor deze groep belangrijk zijn. Hoogachtend, •OKRA Mark De Soete, Algemeen directeur •S-Plus Corry Maes, Nationaal Verantwoordelijke •Enéo Eric Olbregts, Secrétaire général •Espace Seniors Maïté Frérotte, Secrétaire Générale •Vief vzw Gilbert Raymaekers, Voorzitter •Neos vzw Martin De Loose, Directeur •CAS (Coordination des Associations de Seniors) François Verhulst, Président •Vlaamse Ouderenraad Nils Vandenweghe, Directeur •CSC-Seniors Anne-Marie Balthasart, Présidente •ACLVB E-Team Gert Truyens, Vlaams Gewestsecretaris •WSM Bart Verstraeten, Algemeen directeur  
•FOS Annuschka Vandewalle, Algemeen secretaris •SolSoc Veronique Wemaere, Directrice •OXFAM België/Belgique Eva Smets, Directrice générale •Landsbond der Christelijke Mutualiteiten Luc Van Gorp, Voorzitter en Elisabeth Degryse, Vice-voorzitter •Union Nationale des Mutualités Socialistes – Solidaris Jean-Pascal Labille, Secrétaire Général •Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten - NVSM Paul Callewaert, Algemeen Secretaris •ACV-CSC Marc Leemans, Voorzitter •ABVV-FGTB fédérale Raf De Weerdt, Sécrétaire fédéral •MOC (Mouvement Ouvrier Chrétien) Patrick Feltesse, Conseiller socio-économique MOC •Beweging.Net Peter Wouters, Algemeen Voorzitter •Initiatiefgroep Ouderenrechtencommissariaat Johan Leman •CD&V-Senioren Eric Van Rompuy, Voorzitter •GroenPlus Mieke Vogels, Voorzitter •ACV-Openbare Diensten Jan Mortier, Coördinator Openbare Zorgsector  

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties