Op 30 september kwamen de Vlaamse onderhandelaars tot een Vlaams Regeerakoord.
Hierbij de 'oranje draad'

 Een ambitieus verhaal: Vlaanderen dicht bij jou

 
 Een job voor elke Vlaming, een jobbonus waardoor de laagste inkomens meer zullen verdienen, flexibele kinderopvang, betaalbare rusthuizen, meer kinderverzorgsters in het kleuteronderwijs, een Taalturbo voor elk kind, 25.000 nieuwe of vernieuwde sociale woningen en enkele duizenden kilometer veilige fietspaden. Het zijn maar enkele van de CD&V-prioriteiten van het nieuwe, ambitieuze Vlaams Regeerakkoord. Met concrete, gerichte maatregelen brengt de nieuwe Vlaamse Regering Vlaanderen dicht bij de mensen. Het Vlaams Regeerakkoord is een verhaal op mensenmaat met een duidelijke ‘oranje draad’. Een verhaal waar elke Vlaming beter van wordt. Een verhaal van investeren in de samenleving, in samenwerking en innovatie, in bescherming. Een verhaal dat elke Vlaming kansen geeft om boven zichzelf uit te stijgen maar ook de verantwoordelijkheid om die kansen te grijpen. 

Vlaanderen dicht bij de mensen

We willen de komende jaren 120.000 bijkomende jobs creëren. De krapte op de arbeidsmarkt zet een rem op onze vooruitgang en weegt op onze werknemers en werkgevers. Om naar een werkzaamheidsgraad van 80% te gaan voeren we een jobbonus door waardoor de laagste inkomens, de ‘stille werkers’, meer zullen verdienen. Door meer te investeren in taalopleidingen, in levenslang leren, in jobs op maat, in sociale economie, maar ook in flexibele kinderopvang, door beter samen te werken met de VDAB, met sociale partners, met lokale besturen en het werkveld, willen we meer mensen sneller en op maat begeleiden naar werk en aan de slag houden. Want een job staat niet alleen voor een vast inkomen maar geeft ook betekenis en sociale contacten.

We geven deze legislatuur Koning Fiets en duurzaam openbaar vervoer de vrije baan door jaarlijks 150 miljoen euro te investeren in veilige fietspaden en extra middelen voor beter en groener openbaar vervoer in elke buurt, gemeente en stad. We maken onze schoolomgevingen en onze wegen veiliger en streven naar ‘Vision zero’ tegen 2050.

We investeren bijkomend in sociale woningen waardoor er op het terrein bijna 25.000 nieuwe of vernieuwde sociale woningen bijkomen: 12.500 nieuwe sociale huurwoningen en 12.000 sociale woningen worden gerenoveerd.

De lokale besturen zijn bij uitstek het niveau om zo’n beleid dicht bij de mensen gestalte te geven. Zij krijgen dan ook meer dan ooit de regie in handen om een beleid te voeren op maat van hun inwoners. Daartoe investeren we meer dan 400 miljoen euro in onze lokale besturen. Zo zorgen we voor meer, efficiënter en groener openbaar vervoer en laten we gemeenten zelf beslissen over het traject van buslijnen of de inzet van kleinere alternatieven zoals taxi’s, deelwagens of deelfietsen. Gemeenten geven voortaan voorrang in hun sociaal woonbeleid aan mensen die in de regio wonen of er een sterke band mee hebben. Via o.a. de gemeenschapsdienst of wijkwerken krijgen gemeenten dan weer meer instrumenten in handen om hun inwoners te activeren en op weg te helpen naar een volwaardige job. Met wijkverbeteringscontracten kunnen gemeenten kwetsbare wijken versterken door bijvoorbeeld wijkwerkers aan te werven, pleintjes aan te leggen, … Gemeenten die ervoor kiezen om te fusioneren ondersteunen we ook financieel om deze stap naar meer bestuurskracht te zetten.

Cultuur en sport hebben een belangrijke plaats in de Vlaamse samenleving. Ze zorgen voor sociale cohesie, gezondheid en welbevinden, en geven ruimte aan creativiteit en zelfontwikkeling. We erkennen dan ook het belang van deze sectoren, geven hen voldoende ondersteuning en focussen op jonge talenten. Verder willen we tegen het einde van de legislatuur een samenwerking met 50% van onze ondernemingen om werknemers meer mogelijkheid te bieden om te sporten en bewegen op, van en naar het werk. We werken een langetermijnvisie uit voor bovenlokale cultuurinfrastructuur in Vlaanderen en bundelen de krachten om werk te maken van een eigen Vlaamse streamingdienst, waar onze Vlaamse topfictie wordt aangeboden.

Vlaanderen is voor de Vlaming ook goed leven en genieten van onze natuur, onze open ruimte, onze historische steden en de (h)eerlijke producten van onze actieve landbouwers. We willen die open ruimte nog beter beschermen en investeren in kwaliteitsvolle natuur en een duurzame en innovatieve landbouw als belangrijke strategische sector. Ook in dierenwelzijn moet Vlaanderen een voortrekker blijven. 

Een ambitieus Vlaanderen 

We gaan voor de top 5 in Europa als innovatieve regio door meer investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling, meer middelen voor praktijkwetenschappelijk onderzoek in onze hogescholen, door in te zetten op kennis en technologie om actuele maatschappelijke uitdagingen aan te pakken zoals klimaat, vergrijzing, digitalisering … We stimuleren ondernemerschap ook bij jongeren en studenten en ondersteunen de digitalisering, ook voor de lokale handelaar. 

Vlaanderen kan alleen vooruitgaan als we elk talent benutten en inzetten in onze samenleving. Excellent onderwijs is de belangrijkste hefboom om die uitdaging te realiseren. Daarom bouwen we een echte kwaliteitscultuur uit in ons onderwijs via regelmatige gestandaardiseerde proeven die de leerwinst van leerlingen meten en scholen helpen om bij te sturen waar nodig. Daarnaast zorgen we voor meer handen in de klas door extra kinderverzorgsters en meer instrumenten om elk kind een taalturbo te geven. Ook het aanbod Nederlands als tweede taal voor volwassenen wordt uitgebreid. In alle domeinen rollen we een taal- en leesbevorderingsbeleid uit. We breiden duaal leren uit in het secundair onderwijs, in het hoger én in het volwassenenonderwijs. 

Sterk onderwijs vraagt sterke leerkrachten. We zetten de inspanningen om een job in het onderwijs aantrekkelijk te maken verder via gerichte maatregelen voor zij-instromers, het stimuleren van duaal lesgeven en meer zekerheid voor starters door een uitbreiding van de leerkrachtenplatforms. 

We gaan voor een klimaatneutrale samenleving tegen 2050. We verdubbelen onze wind- en zonne-energie en vergroenen ons wagenpark door te gaan voor 50% elektrische en 50% koolstofarme inschrijvingen in 2030. We stimuleren renoveren in alle sectoren en breiden de renovatiepremie uit naar verhuurders. 

Een zorgzaam en beschermend Vlaanderen 

We investeren tegen 2024 meer dan 1,4 miljard extra in Welzijn. Daarmee verhogen we de capaciteit in de jeugdhulp, het aanbod voor mensen met psychische problemen en dringen we de wachtlijsten voor mensen met een beperking terug. Vlaanderen moet zorg dragen voor de Vlaming van de wieg tot het woonzorgcentrum. Daarom zorgen we voor een kinderopvang die de combinatie werk-gezin haalbaarder maakt door flexibele openingsuren. Door de uitbreiding van de aanmoedigingspremie naar het 1/10e ouderschapverlof krijgen ouders meer ruimte om voor hun gezin te zorgen en bijvoorbeeld op woensdagnamiddag thuis te zijn. Ook de energiefactuur maken we rechtvaardiger onder meer door de groenestroomcertificaten voor grote installaties te laten uitdoven. De factuur van het woonzorgcentrum houden we betaalbaar door bewoners die het moeilijk hebben, een tegemoetkoming tot 400 euro bovenop hun pensioen te geven in functie van het inkomen. Voor de strijd tegen vereenzaming versterken we onze lokale dienstencentra en de mantelzorg.

Om ons sociaal weefsel te versterken moet elke jongere toegang krijgen tot het rijke Vlaamse jeugd- en verenigingsnetwerk. Talloze organisaties, verenigingen en vrijwilligers zijn onmisbaar. We versterken het aanbod aan jeugdverenigingen door extra te investeren in werving en opleiding van animatoren en in jeugdinfrastructuur. We zorgen voor een STEM-academie in elke Vlaamse gemeente. Via de uitrol van het decreet ‘Iedereen verdient vakantie’ moet  elke Vlaming ongeacht zijn achtergrond in staat zijn om er even tussenuit te gaan.

Een verantwoordelijk Vlaanderen

Vlaanderen kan alleen maar vooruit gaan als iedere burger zijn verantwoordelijkheid neemt. Samenleven is een verhaal van rechten en plichten. Om volwaardig te kunnen meedraaien op de arbeidsmarkt en stevig in de samenleving te staan is een goede basiskennis van de taal en cultuur essentieel.

Daarom versterken we het inburgeringstraject en zijn we ambitieuzer op het vlak van taalverwerving, maar ook op het vlak van economische zelfredzaamheid of maatschappelijke participatie. Zo zullen we nieuwkomers onder meer via ‘buddyprojecten’ de weg laten vinden naar onze bedrijven en verenigingen. Aan de andere kant verstrengen we de toegang tot andere sociale voordelen door de toekenning ervan afhankelijk te maken van een onafgebroken verblijfstermijn van 5 jaar.

De Vlaamse overheid moet ervoor zorgen dat elke Vlaming kan rekenen op een correcte en vlotte dienstverlening, digitaal en laagdrempelig, en elke Vlaming of nieuwkomer die zijn plichten nakomt automatisch krijgt waar hij recht op heeft. We staan daarvoor niet alleen, maar als overheid werken we samen met de organisaties en partners op het terrein.

Om ook in de toekomst de vele maatschappelijke uitdagingen efficiënt het hoofd te bieden, nodigt de Vlaamse Regering het Vlaams Parlement uit om in haar schoot een grondige reflectie op te starten over de institutionele toekomst van Vlaanderen.

Onder dit ambitieuze verhaal wil CD&V de komende jaren haar schouders zetten om  samen aan een Vlaanderen te bouwen dat ambieert en uitdaagt, dat beschermt en zorgt, dat kansen geeft en verantwoordelijkheid neemt. Een Vlaanderen waar het goed leven is voor jong en oud, in de stad en op het platteland. Een Vlaanderen dicht bij jou.

 

 

 

 

 

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.