CD&V - Senioren vormen de brug tussen de vele senioren en de partij. Zij vertolken er de verzuchtingen die ze dagelijks opvangen en vertalen die naar de partij en de politiek toe. Vervolgens dragen ze de partij mee uit op lokaal, regionaal, provinciaal, Vlaams, nationaal en Europees niveau.

Ook in de toekomst willen de CD&V - senioren verder actief blijven meedenken en meedoen in het verhaal dat CD&V schrijft en realiseert. Dit kan door een actieve participatie in de partij en in het beleid op alle bestuursniveaus. De CD&V - senioren  vragen uitdrukkelijk dat die mogelijkheid structureel in de partijwerking verankerd blijft en dat daartoe de nodige ondersteuning gegeven wordt. Dat moet voor CD&V de uitdrukking zijn van het belang dat de partij geeft aan de stem en de ervaring van senioren. Voor de CD&V- senioren is het een noodzakelijke voorwaarde om niet aan de zijlijn te staan, maar om betrokken te zijn in het dagelijkse politieke denken en handelen dat onze samenleving bepaalt. 

De CD&V- senioren gaan uit van hun levenservaring en van  de vragen en de hoop die leven  bij al hun generatiegenoten. Kijkend naar de toekomst stellen de CD&V - senioren  enkele  punten in reliëf:

  • Senioren bouwen mee aan de samenleving. Zij zijn actief in het economisch leven, in de eigen leefomgeving, versterken het sociaal weefsel, engageren zich als vrijwilliger, als mantelzorger, in de zorg voor de (klein-)kinderen, creëren kunst en cultuur en nemen er aan deel, nemen organiserende taken op in het sociale en politieke leven… We verwachten dat de samenleving door werkbaar werk, een waardig inkomen en de nodige ondersteuning de inzet van senioren waardeert en mogelijk maakt.
  • Senioren maken zich zorgen over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen, het gebrek aan houvast van waarden en normen, de betaalbaarheid van gezondheidszorg, energie, wonen, langdurige zorg, en de dreigende internationale spanningen..…Zij zoeken referentiekaders, wegwijzers om met vertrouwen, veilig en hoopvol in een steeds veranderende wereld te staan. De CD&V-senioren vragen dat CD&V, de overheden en de leidinggevenden in onze samenleving meer aandacht geven aan het langetermijndenken. Uitgangspunt en noodzaak zijn alvast: meer gesprek en dialoog tussen generaties om samen een hoopvol perspectief naar de toekomst te vinden.
  • De rechten en verantwoordelijkheden van ouderen in onze samenleving vinden hun grondslag in de onaantastbare waardigheid van elke mens, uitgedrukt in de universele Mensenrechten en geconcretiseerd in tal van bindende regels. De CD&V-senioren pleiten ervoor dat ook in onze samenleving de ‘Mensenrechtenbenadering’ (Human Rights’ Approach) versterkt wordt als analyse- en interpretatiekader inzake welzijn en geluk van ouderen. Daarom vragen de CD&V - senioren dat bij de oprichting van een Mensenrechteninstituut ook ruimte en aandacht gegeven wordt aan de ouderen als dragers van universele mensenrechten.
  • Toegankelijkheid is een sleutelwoord om volop te kunnen participeren aan alle domeinen van de samenleving. Bij de organisatie van het openbare leven en bij de inrichting van de publieke ruimten moet meer rekening gehouden worden met de toenemende groep ouderen. Dit vraagt een ‘integrale ‘ beleidsaanpak. Beleidsvoerders moeten een ‘inclusief’ antwoord geven, elk op hun beleidsniveau en op hun beleidsterrein. Op gemeentelijk vlak willen de CD&V - senioren alvast de ‘leeftijdsvriendelijke gemeente’ promoten en toetsen waar drempels verdwijnen, poorten open gaan en iedereen hartelijk welkom is. Zij roepen gemeentelijke mandatarissen, verenigingen en alle betrokken actoren op om samen werk te maken van een ‘leeftijdsvriendelijke’ gemeente.
  • Het zorglandschap is voor wie het nodig heeft vaak te complex en te onduidelijk. Het sluit vaak onvoldoende aan op de onmiddellijke zorgnoden en –behoeften. Actief en gezond ouder worden heeft vele uitzichten, gaande van gezond leven (sporten, gezonde voeding), over specifieke educatie i.v.m. risicoaspecten (valpreventie, dementie), over aspecten van langdurige zorg (thuiszorg, dagopvang, woonzorgcentrum) naar de voorbereiding van een waardig levenseinde. In de op gang zijnde hervormingen in het zorg- en welzijnsbeleid in Vlaanderen moet erover gewaakt worden dat zorg kwaliteitsvol, toegankelijk en betaalbaar is, ook voor minder kapitaalkrachtige ouderen.
  • Bij voorkeur moet in de leefomgeving van ouderen bevattelijke informatie beschikbaar zijn. Zo kunnen de zorgbehoevende ouderen en hun naaste omgeving oplossingen aangereikt krijgen voor hun zorgnoden. De vermaatschappelijking van de zorg betekent ‘samen’ als samenleving de zorgnoden lenigen. Deze keuze kan echter niet alleen het sluitend antwoord zijn op de toenemende zorgvragen. Meer financiële middelen en meer competente professionele zorg zullen in toenemende mate nodig zijn.
  • De digitalisering laat zich overal gelden. Dit is het geval in het economisch leven, in alle vormen van communicatie en eveneens in de gezondheidszorg. Om alle ouderen de kans te geven deel te nemen aan de digitale ontwikkelingen, is het de moeite waard te investeren in extra informatie- en educatiemogelijkheden. Leren omgaan met digitale communicatie is daarom een belangrijk luik van het ‘levenslang leren’ waar ouderen maximaal gebruik van moeten kunnen maken.
  • De CD&V - senioren willen de toekomst voor de huidige en de komende generaties in een hoopvol perspectief stellen. Zij rekenen erop dat CD&V de basiswaarden van de christendemocratie (sociale markteconomie, gerechtigheid, zorg voor de zwaksten, een sterk middenveld…) nastreeft en uitwerkt. Dan zullen warme buurten, leeftijdsvriendelijke gemeenten, energiezuinige economische groei, welvaart en welzijn, een veilige, faire samenleving geen droom zijn, maar een dynamische, warme realiteit waar we graag aan meewerken en waarin komende generaties zich thuis zullen voelen.

De CD&V - senioren hopen en dringen erop aan dat de partijleiding van CD&V voldoende aandacht geeft aan de wensen  en de  bekommernissen van de ouderenpopulatie. Een beleid dat recht doet aan ouderen bouwt een hoopvol perspectief naar de toekomst. Niet alleen voor senioren maar voor alle generaties.