Onze Statuten


 

CD&V-Senioren        De Statuten  
Zoals goedgekeurd op het Algemeen Bestuur CD&V – senioren van 24.05.16

 

 

 


1.     Doelstellingen


1.1.   CD&V wil een volwaardige maatschappelijke participatie van de senioren bevorderen, o.m. door elk domein in de samenleving te bekijken vanuit de eigen invalshoek.


De CD&V-senioren zullen, in samenwerking met alle geledingen van de partij, doelstellingen nastreven door het innemen van standpunten en het voeren van acties die:


a)     de politieke bewustwording van de senioren bevorderen,
b)     de integratie in en de participatie aan de politieke besluitvorming in de hand werken,
c)     de problemen van de senioren in het algemeen en van de zorgbehoevenden onder hen in het bijzonder onder  de aandacht van alle beleidsinstanties brengen.


 


1.2.   De CD&V-senioren zullen deze doelstellingen  realiseren door hun aanwezigheid en activiteiten op lokaal, regionaal, provinciaal, Vlaams, federaal en Europees vlak.  Zij zullen daartoe de nodige personen verkiezen of afvaardigen.


De CD&V-senioren zullen in hun werking en hun politieke keuzen  bijdragen tot de bekendmaking en de beleving van de fundamentele beginselen van de christendemocratie.


 


1.3.   Als aparte geleding  hebben de CD&V-senioren recht op vertegenwoordiging in de beslissingsorganen van CD&V en spreekrecht op congressen, zoals bepaald in de statuten van CD&V.                   


2. Lidmaatschap


2.1.  Alle CD&V-leden, vanaf de leeftijd van 60 jaar of niet meer beroepsactief, zijn tevens lid van de CD&V-senioren.


 


2.2.   Alle CD&V-senioren kunnen


a)     deelnemen aan alle activiteiten  van de partij en van de CD&V-senioren,
b)     zich kandidaat stellen voor bestuursfuncties binnen de CD&
V-seniorenwerking,
c)     de voorzitters  en/of afgevaardigden verkiezen op lokaal, regionaal, provinciaal  en Vlaams niveau.


 


3.     Organisatie en werking


3.1.   Om hun doelstellingen te verwezenlijken beschikken de CD&V-senioren over een eigen werking en organisatie.  Deze worden geregeld door statuten en reglementen die worden vastgelegd de Algemene Vergadering. Deze statuten en reglementen mogen niet strijdig zijn met de statuten en reglementen van de partij.


 


3.2.   De CD&V-senioren verenigen zich op gemeentelijk, regionaal, provinciaal, Vlaams en Europees vlak.


 


4.     Afdelingswerking


4.1.   Het afdelingsbestuur van de CD&V-senioren staat in voor:


·       het vertolken en beleidsmatig vertalen binnen CD&V van de noden, de wensen en de bekommernissen van de senioren,


·       het uitbouwen en stimuleren van de gemeentelijke seniorenwerking binnen CD&V,


·       het opnemen van de permanente zorg voor een betekenisvolle vertegenwoordiging van de senioren in de partij,


·       het aanwezig zijn in de gemeentelijke seniorenadviesraad,


·       het aanduiden van de afgevaardigden voor het regionaal bestuur,


·       meewerken aan de activiteiten van de partij en van de CD&V-senioren op alle niveau’s.


 


4.2.   De voorzitter wordt verkozen door de CD&V-senioren voor een periode van 3 jaar.  Het mandaat is hernieuwbaar.  De verkiezing heeft plaats in het kader van de lokale voorzitters- en bestuursverkiezingen.


In gemeenten, waar geen verkiezingen gehouden worden, duidt het partijbestuur een verantwoordelijke voor de CD&V-senioren aan, met dezelfde bevoegdheden als een verkozen voorzitter.


 


4.3.   De voorzitter wordt bijgestaan door een ondervoorzitter en een secretaris, waarbij één van de drie bij voorkeur tot het andere geslacht behoort.


 


4.4.   De voorzitter maakt ambtshalve deel uit van het CD&V-partijbureau.


4.5.   De werking van de CD&V-senioren wordt gefinancierd door het CD&V-afdelingsbestuur, in onderling overleg.


 


5.     Regionale werking


5.1.   Het regionaal bestuur van de CD&V-senioren staat in voor:


·       het vertolken en beleidsmatig vertalen binnen CD&V van de noden, de wensen en de bekommernissen van de senioren,


·       het uitbouwen en stimuleren van een regionale seniorenwerking en het ondersteunen van de gemeentelijke seniorenwerking,


·       het opnemen van een de permanente zorg voor een betekenisvolle vertegenwoordiging van de senioren in de partij,


·       het aanduiden van de regionale afgevaardigden voor het Provinciaal Bestuur van de CD&V-senioren en voor de Algemene Vergadering van de CD&V-senioren.


 


5.2.   De voorzitter wordt verkozen door de CD&V-senioren van de regio voor een periode van drie jaar.  Het mandaat is hernieuwbaar.  De verkiezing heeft plaats in het kader van de bovenlokale verkiezingen van de partij.


 


5.3.   De voorzitter maakt ambtshalve deel uit van het regionaal bestuur  van de partij.


 


5.4.   Het regionaal bestuur wordt samengesteld uit afgevaardigden van de afdelingsbesturen,  volgens afspraken die met de afdelingsvoorzitters worden gemaakt. Het regionaal bestuur kan onder zijn leden een ondervoorzitter en/of secretaris verkiezen.


 


5.5.   In het regionale bestuur kan één afgevaardigde van OKRA, Neos en de Landelijke Beweging worden opgenomen met raadgevende stem.


 


5.6.   De regionale werking van de CD&V-senioren wordt gefinancierd door een jaarlijkse werkingstoelage of door betoelaging van gevoerde activiteiten door het provinciaal partijbestuur.


 


6.     Provinciale werking


 


6.1.   Het provinciaal bestuur van de CD&V-senioren staat in voor:


·       het ondersteunen en coördineren van de gemeentelijke en regionale CD&V-seniorenwerking,


·       de organisatie van activiteiten op provinciaal vlak,


·       het aanduiden van de afgevaardigden voor Provinciaal partijbestuur en voor het Algemeen Bestuur van de CD&V-senioren,


·       contacten met de autoriteiten van de provincie, bevoegd voor het ouderenbeleid, en met de provinciale adviesraad voor senioren,


    • bespreking en evaluatie van het provinciaal ouderenbeleid


 


6.2.   Het provinciaal bestuur wordt samengesteld door de regiovoorzitters (ambtshalve) en maximaal drie  afgevaardigden per regionaal bestuur.


 


6.3.   De provinciale voorzitter van de CD&V – senioren wordt verkozen door de CD&V – senioren van de provincie voor een periode van 3 jaar. Het mandaat is hernieuwbaar. De verkiezing heeft plaats in het kader van de bovenlokale verkiezingen van de partij en verloopt volgens  het reglement bovenlokale verkiezingen van CD&V en het verkiezingsreglement van de CD&V-senioren.


 


6.4.   De voorzitter wordt bijgestaan door een ondervoorzitter en een secretaris, waarbij één van de drie bij voorkeur tot het andere geslacht behoort. Zij worden verkozen uit en door de leden van het provinciaal bestuur.


 


6.5.   De provinciale seniorenvoorzitter maakt ambtshalve deel uit van het provinciaal partijbestuur en provinciaal bureau van de partij.  Naast de voorzitter worden nog minstens twee leden van het provinciaal seniorenbestuur afgevaardigd naar het provinciaal bestuur van de partij.


 


6.6.   Het secretariaatswerk wordt verzorgd door het provinciaal partijsecretariaat.


 


6.7.   De provinciale werking wordt gefinancierd door het provinciaal partijbestuur.


 


7. Hoofdstedelijke seniorenafdeling Brussel


 


De hoofdstedelijke seniorenafdeling Brussel treedt op als een provinciale afdeling die tevens de bevoegdheden als regio op zich neemt.  D.w.z. dat de seniorenvoorzitter en  twee afgevaardigden  van het Brussels hoofdstedelijk gewest deel uitmaken van de Algemene Vergadering van de CD&V-senioren en dat de seniorenvoorzitter en twee afgevaardigden  van het Brussels hoofdstedelijk gewest deel uitmaken van het Algemeen Bestuur van de CD&V-senioren. 


 


8.     Werking in Vlaanderen


De Algemene Vergadering


8.1.   De Algemene Vergadering van de CD&V-senioren staat in voor:


·       het verwoorden van de noden, de wensen en de bekommernissen van de senioren binnen CD&V,


·       gedachtewisselingen en opinievorming, ter voorbereiding van en met het oog op de standpuntbepaling binnen het Algemeen Bestuur van de CD&V-senioren,


·       formuleren van de beleidsvisie, -doelstellingen, en –prioriteiten van de CD&V-senioren,


·       opstellen en evalueren van de jaarprogrammatie van de CD&V-senioren,


·       het coöpteren van 6 parlementsleden en 5 leden in de Algemene Vergadering van CD&V-senioren


·       de verkiezing van 2 ondervoorzitters


·       het coöpteren van 5 bestuursleden in het Algemeen Bestuur van CD&V-senioren


·       het wijzigen van de statuten


 


8.2. De Algemene Vergadering is samengesteld uit :


·         de Algemene voorzitter van de CD&V-senioren,


·         2 ondervoorzitters, verkozen door de Algemene Vergadering, volgens het verkiezingsreglement van de CD&V-senioren. Van de voorzitter en de twee ondervoorzitters is er één van het andere geslacht.


·         de algemeen secretaris van de CD&V-senioren met raadgevende stem,


·         twee afgevaardigden per regio en van het Brussels hoofdstedelijk gewest,


·         de provinciale voorzitters en de voorzitter van het Brussels hoofdstedelijk gewest,


·         10 rechtstreeks verkozen leden, verkozen in het kader van de bovenlokale verkiezingen van de partij en volgens het reglement bovenlokale verkiezingen van CD&V en het verkiezingsreglement van de CD&V-senioren,


·         6 door de Algemene Vergadering te coöpteren parlementsleden waaronder minimum één uit het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.


·         5 door de Algemene Vergadering te coöpteren leden, op basis van hun deskundigheid


 


8.3.   Een afgevaardigden van OKRA, Neos en de Landelijke Beweging kan met raadgevende stem uitgenodigd worden op de Algemene Vergadering.


 


8.4. De algemeen voorzitter van de CD&V – senioren wordt verkozen door de CD&V – senioren voor een periode van 3 jaar. Het mandaat is hernieuwbaar. De verdere bepalingen zijn opgenomen in het reglement bovenlokale verkiezingen van CD&V en in het verkiezingsreglement van de CD&V-senioren.


 


8.5.   De voorzitter wordt bijgestaan door 2 ondervoorzitters en door een secretaris, behorende tot het algemeen partijsecretariaat.


 


8.6.   De voorzitter, ambtshalve, en een ondervoorzitter maken deel uit van het Politiek Bestuur van de partij.


 


8.7.   Naast de voorzitter (ambtshalve) worden nog vier afgevaardigden van de CD&V - senioren afgevaardigd naar de Algemene Vergadering van CD&V.


8.8. De Algemene Vergadering vergadert minstens driemaal per jaar.


 


9. Het Algemeen Bestuur


9.1. Het Algemeen Bestuur van de CD&V-senioren staat in voor :


·         het voorbereiden en uitvoeren van de beslissingen van de Algemene Vergadering,


·         het bepalen van standpunten m.b.t. het ouderenbeleid op het federale en Vlaamse niveau,


·         de algemene leiding en het algemeen beleid van de werking van de CD&V-senioren,


·         de begeleiding en de coördinatie van de uitbouw van de werking van de CD&V-senioren in Vlaanderen,


·         het aanduiden van afgevaardigden van de CD&V-senioren in het politiek bestuur van de partij en in de Algemene Vergadering van de partij;


·         het aanduiden van de vertegenwoordigers van de CD&V-senioren in adviesraden, overlegorganen en andere organisaties/instellingen,


·         de organisatie van het algemeen secretariaat op voorstel van de algemeen secretaris.


 


9.2. Het Algemeen Bestuur is samengesteld uit :


·         de Algemene Voorzitter van de CD&V-senioren


·         2 ondervoorzitters


·         De algemeen secretaris met raadgevende stem


·         3 afgevaardigden per provincie  en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  De afgevaardigden uit de provincies komen bij voorkeur uit verschillende regio’s.


·         5 leden door de Algemene Vergadering te coöpteren


 


9.3. Het Algemeen Bestuur kan werkgroepen oprichten voor het specifieke opdrachten en/of om bepaalde standpunten van het Algemeen Bestuur voor te bereiden.


 


9.4. Het Algemeen Bestuur stimuleert en coördineert de organisatie van socio-culturele activiteiten, zoals themadagen, ontmoetingsnamiddagen, discussiefora, enz. over actuele thema’s die relevant zijn voor senioren. Deze activiteiten hebben een informatieve en vormende functie.


9.5. Het Algemeen Bestuur komt minstens 5 maal per jaar samen.


 


10.     Europese werking


10.1.   De CD&V-senioren zijn aangesloten bij de Europese Senioren Unie en kan zich aansluiten bij andere Europese netwerken.


 


11.   Slotbepalingen


11.1. Wijzigingen of aanvullingen van de statuten gebeuren door de Algemene Vergadering, met een 2/3 meerderheid.


 


11.2. In alle gevallen, waarin de statuten niet voorzien, beslist de Algemene Vergadering.


 


12.  Inwerkingtreding. Deze statuten en de desbetreffende artikelen treden in werking vanaf de eerstvolgende mandaatsperiode en bij de opstart van de eerstvolgende lokale en bovenlokale verkiezingen.


 

 

 

 

Documenten