CD&V - Senioren en les Aînés de cdH zetten de Internationale dag van de Ouderen in de kijker


dinsdag, 26 september, 2017
CD&V - Senioren en les Aînés de cdH zetten de Internationale dag van de Ouderen in de kijker

CD&V – Senioren en les Aînés de cdH vieren samen de Internationale dag van de Ouderen.

 

Op 26 september kwamen een 150 senioren van CD&V sen cdH samen in het teken van de internationale dag van de ouderen die traditioneel plaats vindt op 1 oktober. 150 senioren woonden de bijeenkomst bij in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel.
Sinds 1990 wordt 1 oktober door de Verenigde Naties (VN)  gepromoot als ‘Internationale Dag van Oudere Personen’. Wereldwijd wordt er speciale aandacht gegeven aan de rechten van ouderen, de stijgende levensverwachting en de uitdagingen verbonden aan de demografische veranderingen veroorzaakt door een toenemende levensduur en dalende geboortecijfers. Hoe kwaliteit van leven aan jaren toevoegen? Hoe leeftijdsdiscriminatie bestrijden? Hoe het oud worden voorbereiden doorheen de hele levensloop?

Het thema dit jaar is ‘Langer leven met kansen en grenzen: centrale uitdagingen van onze tijd. ‘

Er kwamen heel wat sprekers aan het woord, die ieder vanuit hun functie en positie een invulling geven aan de internationale dag van de ouderen.

  1.   Staatssecretaris Bianca Debaets

Zij vindt het belangrijk om samen te komen rond de internationale dag van de ouderen en zeker in Brussel;  Brussel verjongt en Brussel vergrijst zeer snel.
Wat men vast stelt, zoals in andere delen van het land is dat er grote eenzaamheid is, 36% van de 60+ in Brussel voelt zich eenzaam. Er is nood aan contacten tussen elkaar om die eenzaamheid te doorbreken. De uitbouw van lokale dienstencentra wordt door het beleid gestimuleerd om de eenzaamheid te doorbreken en een sociale antenne te vormen voor vele senioren.

Intergenerationeel wonen is eveneens een initiatief van het beleid dat wordt gestimuleerd. Jong en oud wonen ‘apart en toch samen’ en ‘zorgen’ voor elkaar. De ouderen babysitten op de kleine kinderen en de jongeren doen boodschappen… voor de ouderen. Verbondenheid is hierbij een belangrijk punt.

Brussel is een stad waar het goed is om te wonen, zowel voor jong als voor oud!

      2. Myriam Leleu, sociologe en gerontologe    

We stellen een vergrijzing en verzilvering van de bevolking vast met daarbij een vervrouwelijking in het ouder worden. Mannen worden 79,5 en vrouwen 83 jaar. 18% van de bevolking is ouder dan 65 jaar. Op een eeuw tijd is de levensverwachting verdubbeld van 41 naar 82 jaar. Er is eveneens een exponentiele vooruitgang van 100 jarigen. Dit brengt nieuwe uitdagingen en problemen met zich mee.

De maatschappelijke context voorziet een actieve veroudering met een goede gezondheid, participatie en een lange actieve periode na het pensioen.
In dat perspectief is het belangrijk om te spreken over talenten delen met anderen. Er werd geïnvesteerd in de gemeenten om de ouder wordende bevolking actief te laten bezig zijn, levenservaringen over te dragen aan jongere generaties. Men apprecieert de inbreng van de ouderen in de samenleving en de positieve rol van ouderen in het maatschappelijk gebeuren.

Mevrouw Leleu startte een project: “Ville Amie des Aînés et de tous les âges”. In dit project spreekt met van ‘leeftijdsvriendelijke gemeente’  waarbij actief burgerschap wordt onderstreept en waarbij men participatie, dus in samenspraak met de ouderen, hoog in het vaandel draagt. Mevr. Leleu heeft een sociale diagnose uitgewerkt die in 6 pilootgemeentes kunnen toegepast worden en waarop beleid kan geënt worden. Over 2 jaar komt er een actieplan gedistilleerd uit de diagnose. Beleidsmensen kunnen hieruit putten om een ouderenbeleid te voeren. Een leeftijdsvriendelijke gemeente is niet alleen zorg maar omvat alle domeinen van het leven.

    3. Daarna kwamen er twee geruigenissen:  

Alec de Laminne van duo voor een job’

‘oud zijn is jong zijn maar een beetje langer dan de anderen’. Iedereen moet iedere dag ‘iets voor ogen hebben, iets om naar toe te leven’. Dit project zorgt ervoor dat jonge werklozen van niet Europese afkomst (wel in orde met de papieren) iedere week samen komen met ouderen en dit  gedurende 6 maanden. De bedoeling is dat er een juiste match wordt gemaakt tussen deze jonge werkloze en de senior die hem iets kan bijbrengen over de job die hij vroeger uitvoerde, dingen waar de oudere ervaring en talent in heeft. Ze maken kennis en ze beslissen of ze 6 maanden gaan samen werken. Dit mondt uit in het sterker maken van de jongeren en de ouderen.

 

‘Michèle Clément met een intergenerationeel project. Het project heet  ‘l’ auberge du vivier’ en spreekt van een ‘levenshuis’ in plaats van een  rusthuis. De kinderen leren liedjes aan ouderen en omgekeerd leren ouderen liedjes van hun tijd aan de kinderen.  Maar het is meer dan ‘animatie’. Er groeien ook andere banden tussen de jongeren en ouderen.  Van de school kwam er een telefoontje dat een meisje van 7 jaar, Melissa, dringend iemand moest hebben die haar rekenen en lezen bijleerde, haar een veilig gevoel gaf want de thuissituatie was niet goed. Melissa werd iedere dag om 16.00 uur naar het levenshuis gebracht en nam daar samen met een ‘oudere’ het vieruurtje en samen maakten ze huiswerk… maar dit op een manier dat de oudere die een infarct had gehad aan Melissa zei dat Melissa de oudere moest leren lezen en rekenen. En dat werkte. Melissa maakte zeer grote vooruitgang.
We stellen vast dat de mensen die intergenerationeel samenwerkten allen fier en gelukkig zijn dat ze iets kunnen doen, iets kunnen geven… De behoefte om nuttig te zijn is zeer groot! Zin geven aan het leven, nuttig zijn, houdt mensen ‘jong’.

    4. Wouter Beke, voorzitter CD&V

Wanneer we laatste tijd in de media horen spreken over 55+ is dit niet altijd rooskleurig en spreekt men niet over mensen met talenten, maar eerder van ‘lasten’. Eigenlijk is dat heel schrijnend. Want het zijn juist die talenten die we moeten inzetten in alle domeinen van de samenleving. Als voorbeeld haalt Wouter een boekhouder van ouder dan 50 jaar aan die werd ontslaan. Hij vindt geen werk maar stelt zijn talenten verder ten dienste van de samenleving als vrijwilliger vb door boekhouding van gehandicapteninstellingen te doen.

De talenten en vrijwillige inzet van ouderen is onbetaalbaar. Als er in de rusthuizen, asielcentra… geen vrijwilligers zouden zijn die meehelpen, dan groeien er grote gaten in de dienstverlening en wordt ze onbetaalbaar.

Wouter Beke haalt aan dat 2017 een omslagjaar is.  Nl.  het laatste jaar dat er meer mensen instromen in de arbeidsmarkt dan dat er zullen uitstromen. In 2020 gaan er meer mensen op pensioen dan er instromen in de arbeidsmarkt. Wanneer men blijft kijken naar senioren als een last, zullen we er de weerbots van krijgen. De talenten van ouderen moeten blijven ingezet worden. Een zinvol leven leiden is belangrijk en dat doe je voornamelijk in relatie tot anderen.
Zinvol leven is echt samen-leven! #WIJ 

   5. Ria Heremans, sociologe, en Véronique Joosten, directeur mensenrechten bij de FOD Buitenlandse Zaken

Zij schetsen de internationale dimensie van de rechten van ouderen. Els Vanhoof zal deze internationale dimensie in het federaal parlement aankaarten. De VN zet zich sinds 1945 in voor het aspect van de mensenrechten.

Het mensenrechtensysteem van de Verenigde Naties kent 2 peilers:

  1. ‘Mensenrechtenraad van Geneve’ met rapporteurs over verschillende domeinen, landen en doelgroepen. Zo ook voor oudere personen.
  2. 9 verdragen die er zijn inzake mensenrechten vb. iz kinderrechten, vrouwenmishandeling… De implementatie van bestaande normen en verdragen is een grote frustratie want zeer moeilijk.

We staan niet te springen voor een mensenrechtenverdrag voor ouderen owv verdere fragmentatie. Het ontbreken van een verdrag betekent niet dat er geen aandacht voor zou zijn. Ook in de raad van europa is er aandacht voor mensenrechten en ouderen.

Suggestie: Tracht zoveel mogelijk in rapportering van verdragen te komen met alternatieve rapportering die jullie kunnen inbrengen.

 

Tot slot was er de videoboodschap van minister Jo Vandeurzen die ons oproept onze talenten te blijven inzetten voor elkaar en er een geweldige internationale dag van de ouderen van te maken.